آسفالت رنگی http://redasphalt.mihanblog.com 2018-12-10T04:52:00+01:00 text/html 2011-05-02T05:14:36+01:00 redasphalt.mihanblog.com شرکت رنگچی شرکت رنگچی شیمی http://redasphalt.mihanblog.com/post/4 <p align="center"><strong><font size="4"><font color="#6600cc">شرکت </font><font color="#cc0000">ر<font color="#3366ff">ن</font><font color="#33cc00">گ</font><font color="#cc33cc">چ</font></font><font color="#996633">ی</font></font><font color="#6600cc"><font size="3"><span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>نماینده انحصاری <font color="#660000">بایـفروکس </font></font><font size="2">( بایر<span> </span>آلمـان)</font></font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#6600cc"><font size="3">&nbsp;<span>&nbsp; </span></font></font></strong><img style="width: 390px; height: 485px;" src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/gvo7t1u7tmgh8k2drtu.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><strong><font color="#6600cc"><font size="3"><span></span></font></font><span><font color="#6600cc"><font size="3">&nbsp;</font><font size="3"><span>&nbsp; </span></font></font></span></strong></p><hr><strong><font color="#6600cc"><font size="3"> </font></font></strong><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #191919; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><span> <p></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="section2" align="justify"><span><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">شرکت <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><font color="#990000">لنکسز</font><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>آلمان با نام تجاری <font color="#990000">بایفروکس</font> دارای هشتاد سال سابقه در تولید، دارای عناوین اولین وبزرگترین تولید كننده اكسیدهای آهن و اكسید كروم &nbsp;در جهان میباشد.</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="section2" align="justify"><span><font size="4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">که این پیگمنت ها در فرایند تولید <strong><font color="#990000">آسفالت رنگی</font></strong> مورد استفاده قرار میگیرند.</font></font></span></p></span></span> text/html 2011-05-02T04:48:17+01:00 redasphalt.mihanblog.com شرکت رنگچی نحوه تولید آسفالت رنگی http://redasphalt.mihanblog.com/post/1 <p align="center"><font color="#330033" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>دستور العمل ساخت آسفالت رنگی</strong></font></p> <p align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#993300"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></span></p><font color="#993300"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <p style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ر</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 28pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ن</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #943634; FONT-SIZE: 28pt; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" lang="FA">گ</span></b><b><span style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></b></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #943634; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگ مسیر را نشان میدهد <o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">طبیعت و انسان دردنیای رنگ زندگی می کنند. مسیرها، جاده ها و میادین عمومی انواع گسترده ای از مناظر شهری و طبیعی را به روی ما می گشایند. <o:p></o:p></font></font></font></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="FA"><font color="#330099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#000000">از روزهایی که زمین زیرپای ما و چرخها به رنگهای خاکستری محدود می شد، گذشته است و طراحی مناظر شهری و مدرن به دلیل المانهای طراحی رنگی شده اند. بتون آسفالتی رنگی و علامات ترافیکی روی آسفالت رنگی که مسیری را نشان می دهند، مناطق و میادین را تزیین کرده اند. تنالیته های قوی و ملایم، با محیط اطراف ما ـ با رنگهایی که در زندگی ما وجود دارند ـ سازگاری یافته اند.</font></font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="FA"><font color="#330099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#000000"><br></font></font></span></p></font></font><div style="text-align: center;"><font color="#993300"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="FA"></span></p></font></font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 485px; height: 313px;" src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/51iqbuhzr7f5yjxdt8jm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font color="#993300"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#330099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></p></font></font><font color="#993300"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><hr><font color="#330099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></font></font><p></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#993300"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دنیای رنگها </font></font></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font color="#993300"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><o:p></o:p></font></font></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">موفقیت تشکیلات ما در بازار بعنوان تولید کننده رنگدانه های معدنی در دنیا میتواند در تجربه 80 ساله ما نهفته باشد. ما خودمان را در جهت برآورده ساختن دقیقترین نیازمندهای بازار هدایت کرده ایم، و بنابراین به صورت مداوم از مزیت آگاهی از فنون و معلومات بهره می بریم. رنگدانه های با کیفیت ما توسط بسته بندی کامل از مدیریت کیفی تا مشاور اختصاصی جهت کاربرد آن پشتیبانی می شود. <o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشتریان ما میتوانند پالتهای رنگدانه ها را برای رنگ آمیزی مخلوطهای قیری بعنوان مواد خام برای بتن آسفالتی و آسفالت چسبنده انتخاب کنند. طیف رنگدانه های ما از رنگدانه های روشن تا رنگدانه های مقاوم در برابر عوامل جوی با ثبات رنگی بالا که دوام بلند مدت رنگ را در هر نوع کاربردی تضمین می کند، می باشد.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><img style="width: 489px; height: 244px;" src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/ntij9brk5li17nb85mq4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2011-04-30T06:10:00+01:00 redasphalt.mihanblog.com شرکت رنگچی تصاویر مربوط به آسفالت رنگی http://redasphalt.mihanblog.com/post/5 <p align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="3"><p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">رنگدانه های رنگی</font> </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگدانه های معدنی مانند اکسید آهن قرمز، اکسید کروم یا رنگدانه ها با فاز مخلوط شده برای رنگ آمیزی مخلوطهای قیری ایده ال می باشند. با توجه به طیف وسیع رنگی، شرکت <font color="#990000">LANXESS</font> نیز بیشترین آزادی عمل را دارا می باشد ، و رنگها تنها توسط مخلوط قیری مورد استفاده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مخلوط قیری استاندارد سیاه &nbsp;با استفاده از رنگدانه های قرمز اکسید آهن پایدار در برابر حرارت با ثبات رنگی بالا، رنگی می شوند.جایگزین هایی برای رنگهای قرمز با استفاده از اکسید کروم سبز یا اکسید آهن زرد که در برابر حرارت پایدار میباشد وجود دارد. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با استفاده از مخلوطهای قیری ویژه با رنگ روشن، طیف رنگی می تواند شامل سطوح سفید نیز بشود. اکثر تولید کنندگان امروزه این نوع رنگهای مخلوط قیری را عرضه می کنند. علاوه بر رنگدانه هایی که تقریباً ذکر شد، اکسید آهن زرد، قهوه ای یا سیاه نیز می توانند با مخلوط قیری روشن استفاده بشوند. محدودیتهای معین در مورد ثبات حرارتی، باید در دمای اختلاط بالاتر از 180 ـ 160 مشاهده شود که در تولید آسفالت چسبنده روی میدهد. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">درصدهای اختلاط آسفالت رنگی</font> </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مهمترین رنگدانه های معدنی <font color="#993399">LANXESS Deutschland GmbH</font> برای رنگ آمیزی بتون آسفالتی و آسفالت چسبنده :</font></p> <div align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">درجه مخلوط قیری</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سایه رنگی</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگدانه توصیه شده</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">غلظت توصیه شده رنگدانه(%) </font></p></td></tr> <tr> <td rowspan="4" width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مخلوط قیری استاندارد</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#ff0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">قرمز</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font color="#ff0000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Bayferrox<sup>®</sup> 130</font></font></font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#ff0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4 ـ 3</font></p></td></tr> <tr> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زرد</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-</font></p></td></tr> <tr> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">قهوه ای </font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-</font></p></td></tr> <tr> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سبز</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-</font></p></td></tr> <tr> <td rowspan="4" width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مخلوط قیری اختصاصی با رنگ روشن</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#ff0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">قرمز</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font color="#ff0000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Bayferrox<sup>®</sup> 130</font></font></font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000">2 ـ1</font> </font></font></p></td></tr> <tr> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#ffcc66" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زرد</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font color="#ffcc66"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Bayferrox<sup>®</sup> 3950</font></font></font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffcc66">2 ـ1</font> </font></font></p></td></tr> <tr> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#996600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">قهوه ای </font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font color="#996600"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Bayferrox<sup>®</sup> 645 T</font></font></font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#996600">2 ـ1</font> </font></font></p></td></tr> <tr> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#66cc00" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سبز</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#66cc00" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Chrome Oxide Green GN</font></p></td> <td width="142"> <p dir="rtl"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#66cc00">2 ـ1</font> </font></font></p></td></tr></tbody></table></div> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#990000">افزودن رنگ</font> </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یک سؤال مهم، خصوصاً در مواجه با مقادیر بالایی از اکسید آهن قرمز مورد استفاده، این است که چگونه میتوان رنگدانه ها را به مخلوط با سهولت بیشتری افزود. دو نوع فرآیند مختلف بسته به نوع نیازمندی استفاده می شود. </font></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="511"> <p dir="rtl" align="right"><a name="_Toc164413026"></a></p> <p dir="rtl" align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="4" color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1- قیر رنگی</font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; قیر رنگی از اختلاط قیر با رنگدانه ها بدست می آید كه این رنگدانه ها به دو دسته آلی و غیرآلی تقسیم می شوند. رنگدانه های غیرآلی مانند اكسید آهن، اكسید كروم، دی اكسید تیتانیوم و رنگدانه های مخلوط (مثل كبالت آبی) برای رنگی كردن مخلوطهای قیری مناسبند. این رنگدانه ها در هر شرایط آب و هوایی پایدار هستند اما رنگدانه های آلی كه از حشرات و گیاهان استخراج می گردند در برابر حرارت و شرایط آب و هوایی ناپایدار، گران قیمت و برای اختلاط با قیر نامناسبند. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; مهمترین نوع رنگدانه های آلی، آزوپیگمان (azo pigment) نامیده می شوند كه از هیدروكربنهای آروماتیك تشكیل شده اند. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; اكسید آهن از متداولترین رنگدانه های غیر آلی است و به دو نوع طبیعی و سنتزی تقسیم می شود. نوع طبیعی آن در محدوده رنگ زرد، قرمز قهوه ای روشن، قهوه ای متمایل به سبز و قهوه ای پررنگ و نوع سنتزی آن در محدوده رنگهای زرد و قرمز تا سیاه و قهوه ای وجود دارند. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; قیر بكار رفته نیز نقش مهمی در تولید مخلوط رنگی دارد و بیشتر اوقات اكسید آهن قرمز و اكسید كروم سبز برای آن استفاده می شود. رنگهای شفاف و روشن را فقط می توان در بیندرهای بی رنگ (Pale or colorless binder) بكار برد. این بیندرها فاقد آسفالتن و دارای رنگ پذیری بالایی هستند. اصولاً با این بیندرها می توان رنگهای متنوع تری با استفاده از اكسید آهن زرد، قهوه ای و سیاه و اكسید كروم سبز بدست آورد البته به شرطی كه مقاومت حرارتی مناسبی داشته باشند. در دماهای بالای 180 درجه سانتیگراد، اكسید آهن زرد و سیاه تبدیل به اكسید آهن قرمز می شوند و باید توجه داشت كه دمای اختلاط معمولاً بیش از180 درجه سانتیگراد است. همچنین از محصولات فریت روی با مقاومت بالای حرارتی برای رنگ زرد و مخلوط منگنز و اكسیدهای آهن برای رنگهای قهوه ای و خاكستری استفاده می گردد. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; قابل ذكر است كه مقاومت حرارتی رنگدانه هایی مانند اكسید آهن قرمز، اكسید كروم سبز و دی اكسید تیتانیوم برای تولید مخلوط آسفالت رنگی در مصارف راهسازی مناسب است. دی اكسید تیتانیوم یكی از متداولترین پیگمانهای غیرآلی با ضریب شكست بالاست كه تولید رنگ سفید می نماید و رنگدانه های آن از نظر مورفولوژی به دو شكل آناتاز(anatase) و رتایل (rutile) هستند. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; در كل، اكسید آهن قرمز برای مخلوطهای قیری مناسبترین رنگدانه ها می باشند اما با قیرهای بدون آسفالتن، محدوده وسیع تری از رنگها شامل زرد تا آبی قابل حصول است. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;جدول 1: مشخصات رنگدانه های اكسید آهن </font></p> <div align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="119"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Sieve residue on 0.045 mm mesh </font></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(max%) </font></p></td> <td width="48"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">pH value </font></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(range) </font></p></td> <td width="72"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Oil/Water absorption </font></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(approx%) </font></p></td> <td width="54"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Loss on heating at 1000°C 0.5hour </font></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(max%) </font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Moisture at 105°C </font></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(max%) </font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Water soluble salts </font></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(max%)</font></p></td> <td width="55"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> or Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> </font></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(min%)</font></p></td> <td width="69"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Color</font></p></td></tr> <tr> <td width="119"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0.3</font></p></td> <td width="48"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3.5-7</font></p></td> <td width="72"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">25</font></p></td> <td width="54"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5</font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1.0</font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1.0</font></p></td> <td width="55"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">94</font></p></td> <td width="69"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Red</font></p></td></tr> <tr> <td width="119"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0.3</font></p></td> <td width="48"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3-6</font></p></td> <td width="72"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">40</font></p></td> <td width="54"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">14</font></p></td> <td valign="top" width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1.0</font></p></td> <td width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0.5</font></p></td> <td width="55"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">86</font></p></td> <td width="69"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Yellow</font></p></td></tr> <tr> <td width="119"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0.3</font></p></td> <td width="48"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5-8</font></p></td> <td width="72"> <p dir="rtl">&nbsp;</p></td> <td width="54"> <p dir="rtl">&nbsp;</p></td> <td valign="top" width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1.0</font></p></td> <td valign="top" width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0.5</font></p></td> <td width="55"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">95</font></p></td> <td width="69"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Black</font></p></td></tr> <tr> <td width="119"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0.5</font></p></td> <td width="48"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3.5-7</font></p></td> <td width="72"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">30</font></p></td> <td width="54"> <p dir="rtl">&nbsp;</p></td> <td valign="top" width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1.0</font></p></td> <td valign="top" width="61"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0.5</font></p></td> <td width="55"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">85</font></p></td> <td width="69"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Brown</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font><a name="_Toc164490448"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1</font></a><a name="_Toc164490447"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خصوصیات فیزیكی رنگدانه ها: رنگدانه ها از نظر فیزیكی به چهار شكل زیر وجود دارند:</font></a></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1- فشرده (compact) </font></p> <p dir="rtl" align="right"><a name="_Toc164490449"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">2- پودری </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(powder)</font></p> <p dir="rtl" align="right"><a name="_Toc164490450"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3- گرانول </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(granules) </font></p> <p dir="rtl" align="right"><a name="_Toc164490451"></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4- دوغاب (slurry) </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a name="_Toc164490454"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اندازه ذرات در نوع فشرده در بهترین حالت بین 0001/0 تا 001/0 میلیمتر است. برای تهیه این نوع رنگدانه، ذرات ریز رنگدانه در یك بیندر سازگار با قیر (مانند ملات سیمان) مخلوط می گردند تا به هم چسبیده و به صورت كره های كوچك فشرده روان درآیند. این بیندر مقدار فشردگی رنگدانه ها را كنترل می نماید تا اطمینان حاصل گردد كه در طول حمل ونقل و ذخیره سازی&nbsp; نیز پایدار بمانند و در حین حال به راحتی در مخلوط آسفالتی بشكنند.</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font><a name="_Toc164490455"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگدانه های پودری ذرات بسیار ریزی هستند كه به راحتی روان نمی شوند. این بدین معناست كه هنگام تخلیه سیلوهای ذخیره باید از یك وسیله مكانیكی مانند لرزاننده استفاده كرد. اما رنگدانه های فشرده چون به راحتی روان می شوند، می توان آنها را به آسانی در سیلوها ذخیره و تخلیه كرد، گرد و غبار نیز ایجاد نمی كنند. یكی دیگر از امتیازات رنگدانه های فشرده آن است كه دانسیته بالك بیشتری نسبت به نوع پودری دارند كه باعث می شود هنگام ذخیره سازی جای كمتری اشغال نمایند. در جدول 2 خصوصیات فیزیكی دو شكل فشرده و پودری یك نوع رنگدانه اكسید آهن با هم مقایسه شده اند.</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><a name="_Toc164490456"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جدول2 : مقایسه رنگدانه فشرده و پودری</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p> <div align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490457"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشخصات فیزیكی</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490458"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگدانه فشرده</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490459"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگدانه پودری</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490460"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روش استاندارد</font></a></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490461"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اندازه ذرات </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(mm)</font></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490462"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">8/0- 3/0</font></a></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490463"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">00017/0</font></a></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490464"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">-</font></a></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490465"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقدار </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (%)</font></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a name="_Toc164490466"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">97- 92</font></a></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490467"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">97- 94</font></a></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490468"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 55913</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490469"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقدار </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">SiO<sub>2</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></font></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490470"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4- 2</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490471"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4- 2</font></a></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490472"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 55913</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490473"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دانسیته بالك </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(kg/l)</font></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490474"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4/1- 0/1</font></a></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490475"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">7/0</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490476"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 787-11</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490477"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقدار مواد محلول در آب (%)</font></a></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490478"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5/3 &gt;</font></a></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490479"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5/0 &gt;</font></a></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO 787-3</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490480"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جذب آب </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(g/100 g)</font></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490481"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">25</font></a></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490482"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">25</font></a></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO 787-5</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490483"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رطوبت (%)</font></a></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490484"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0/1 &gt;</font></a></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490485"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">5/0 &gt;</font></a></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO 787-2</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490486"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دانسیته </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(g/ml)</font></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490487"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0/5</font></a></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490488"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0/5</font></a></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO 787-10</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="152"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490489"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">pH</font></a></p></td> <td valign="top" width="133"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490490"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">8- 4</font></a></p></td> <td valign="top" width="120"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490491"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">8- 4</font></a></p></td> <td valign="top" width="163"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO 787-9</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><a name="_Toc164490492"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگدانه های دوغابی به صورت امولسیون ذرات جامد در رنگ معمولی با خصوصیات فیزیكی زیر می باشند:</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p> <p dir="rtl" align="right"><a name="_Toc164490493"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جدول3 : خصوصیات فیزیكی رنگدانه های دوغابی </font></p> <div align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490494"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشخصات فیزیكی</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p></td> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490495"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقدار</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p></td> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490496"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روش استاندارد</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p></td></tr> <tr> <td width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490497"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">محتوای جامد</font></a></p></td> <td width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490498"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">55- 50</font></a></p></td> <td width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490499"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 787-2/ ASTM D 3926</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490500"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقدار </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> در جامد (%)</font></p></td> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490501"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">93</font></a></p></td> <td width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490502"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 55913</font></p></td></tr> <tr> <td width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490503"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">pH</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> سوسپانسیون</font></p></td> <td width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490504"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">10- 7</font></a></p></td> <td width="189"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO 787-9/ ASTM E 70</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490505"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دانسیته </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(g/ml)</font></p></td> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490506"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">6/1</font></a></p></td> <td width="189"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">DIN EN ISO 787-10</font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490507"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ویسكوزیته </font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(mPa.S)</font></p></td> <td valign="top" width="189"> <p dir="rtl"><a name="_Toc164490508"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1500- 1200</font></a></p></td> <td width="189"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ASTM D 153-84</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p dir="rtl" align="right">&nbsp;<a name="_Toc164490510"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="4" color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3- مقدار رنگدانه های مصرفی:</font></a><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; برای قیر معمولی سیاهرنگ، افزودن حدود 3-4% رنگدانه اكسید آهن سنتزی قرمز با قدرت رنگ دهندگی بالا نسبت به كل مخلوط كافی است. افزایش مقدار رنگدانه اثر كمی در ازدیاد شدت رنگ دارد اما اگر قدرت رنگ دهندگی رنگدانه ها كمتر باشد این درصد بیشتر می شود. برای سایر رنگدانه ها مانند اكسید كروم سبز كه برای تغییر رنگ طبیعی قیر سیاه خیلی مناسب نیستند، این درصد به هیچ وجه كافی نیست. همچنین رنگهایی به غیر از قرمز را به راحتی نمی توان در قیرهای سیاهرنگ بوجود آورد و لازم است از سنگدانه های رنگی در تولید مخلوط آسفالتی استفاده شود. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; قیرهای بی رنگ كه قبلاً ذكر شد فقط در برخی از كشورها وجود دارند. از معایب آنها قیمت بالا و مقاومت كم آنها در برابر تغییرات آب و هوایی است. اما هنگام كار با آنها می توان محصولات رنگی بیشتری را به راحتی و با بكار بردن حدود 1-2% رنگدانه تولید كرد. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><a name="_Toc164490511"><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="4" color="#990000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4- آسفالت رنگی:</font></a><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روشهای تولید آسفالت رنگی به شرح زیر می باشد: </font></p> <p dir="rtl" align="right"><a name="_Toc164490512"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">4-1- افزودن رنگدانه ها به مخلوط آسفالتی در طول فرآیند تولید آسفالت: این فرآیند به دو صورت ناپیوسته&nbsp; و پیوسته&nbsp; انجام می شود.</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در واحد ناپیوسته، رنگدانه ها را می توان بصورت دستی از طریق شوتهای معمولی مستقیماً به مخلوط اضافه كرد. معمولاً رنگدانه ها در بسته بندیهای پلی اتیلن ریخته می شوند كه نیازی به خالی كردن این بسته ها نیست چون پلی اتیلن در 130-140 درجه سانتیگراد كاملاً حل می شوند. از مزایای این روش آن است كه هیچ گونه گردوغباری ایجاد نمی شود و عمل اختلاط در زمان كوتاهی در حدود 60-90 ثانیه انجام میگیرد. برای جلوگیری از لخته شدن رنگدانه ها باید آنها را قبل از قیر اضافه كرد و حدود 10-15 ثانیه با سنگدانه ها مخلوط نمود. </font></p> <p dir="rtl" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; در واحدهای پیوسته كه نمی توان با روش دستی رنگدانه ها را اضافه كرد لازم است کارخانه، مجهز به یك واحد اندازه گیری رنگدانه ها باشد.اما در كل، واحد تولید آسفالت رنگی به جز همزن نیازی به تجهیزات خاص دیگری ندارد.</font> </font></p></td></tr> <tr> <td valign="top" width="511"><br></td></tr> <tr> <td valign="top" width="511"> <br></td></tr> <tr> <td valign="top" width="511"><br></td></tr></tbody></table> <p dir="rtl"><font color="#cc0000"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><em><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نمونه با این شرکت تماس حاصل فرمایید </b>.</font></em></font></font></p> <p dir="rtl" align="left"><em><b><font color="#0099ff" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">باتشکر واحد فروش&nbsp;&nbsp;&nbsp; باقرآبادی</font></b></em></p> <p dir="rtl" align="center"><b><i>تلفن&nbsp;&nbsp;<font size="5" color="#9900ff"> 22883998</font> &nbsp; -&nbsp; فاکس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22884008</i></b></p> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="3"><b>همراه : 09123162814 </b></font><br></p></span></p> <p align="center"> </p><hr> <p></p> <p align="center"> </p> <hr> <p align="center"></p><hr> <p align="center"><br></p> <p></p>